Dasar privasi

Uniproma menghormati dan melindungi privasi semua pengguna perkhidmatan. Untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih tepat dan diperibadikan, uniproma akan menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda sesuai dengan ketentuan dasar privasi ini. Tetapi uniproma akan menangani maklumat ini dengan ketekunan dan kehati-hatian yang tinggi. Kecuali dinyatakan lain dalam dasar privasi ini, uniproma tidak akan mendedahkan atau memberikan maklumat tersebut kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda terlebih dahulu. Uniproma akan mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila anda bersetuju dengan perjanjian penggunaan perkhidmatan uniproma, anda akan dianggap telah bersetuju dengan semua kandungan dasar privasi ini. Dasar privasi ini adalah bahagian tidak terpisahkan dari perjanjian penggunaan perkhidmatan uniproma.

1. Skop permohonan

a) Semasa anda menghantar surat pertanyaan, anda harus mengisi maklumat permintaan mengikut kotak pertanyaan pertanyaan;

b) Semasa anda melayari laman web uniproma, uniproma akan merakam maklumat penyemakan imbas anda, termasuk tetapi tidak terhad pada halaman lawatan anda, alamat IP, jenis terminal, wilayah, tarikh dan masa lawatan, serta catatan halaman web yang anda perlukan;

Anda memahami dan bersetuju bahawa maklumat berikut tidak berlaku untuk Dasar Privasi ini:

a) Maklumat kata kunci yang anda masukkan semasa menggunakan perkhidmatan carian yang disediakan oleh laman web uniproma;

b) Data maklumat pertanyaan yang dikumpulkan oleh uniproma, termasuk tetapi tidak terhad kepada aktiviti penyertaan, maklumat transaksi dan perincian penilaian;

c) Pelanggaran undang-undang atau peraturan uniproma dan tindakan yang diambil oleh uniproma terhadap anda.

2. Penggunaan maklumat

a) Uniproma tidak akan memberikan, menjual, menyewa, berkongsi atau memperdagangkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan, kecuali dengan kebenaran anda terlebih dahulu, atau pihak ketiga dan uniproma tersebut secara individu atau bersama memberikan perkhidmatan untuk anda, dan setelah berakhirnya perkhidmatan, mereka akan dilarang mengakses semua maklumat tersebut, termasuk yang sebelumnya dapat diakses oleh mereka.

b) Uniproma juga tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga mengumpulkan, menyunting, menjual atau menyebarkan maklumat peribadi anda secara bebas dengan cara apa pun. Sekiranya terdapat pengguna laman web uniproma yang terlibat dalam aktiviti di atas, uniproma mempunyai hak untuk segera menghentikan perjanjian perkhidmatan dengan pengguna tersebut.

c) Untuk tujuan melayani pengguna, uniproma dapat memberikan anda maklumat yang anda minati dengan menggunakan maklumat peribadi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada anda menghantar maklumat produk dan perkhidmatan kepada anda, atau berkongsi maklumat dengan rakan kongsi uniproma agar mereka dapat menghantar anda maklumat mengenai produk dan perkhidmatan mereka (yang terakhir memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu).

3. Pendedahan maklumat

Uniproma akan mendedahkan semua atau sebahagian maklumat peribadi anda sesuai dengan kehendak peribadi anda atau peruntukan undang-undang dalam keadaan berikut:

a) Pendedahan kepada pihak ketiga dengan persetujuan anda sebelum ini;

b) Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda perlukan, anda mesti berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga;

c) Menurut ketentuan undang-undang atau syarat-syarat organ pentadbiran atau kehakiman yang relevan, sampaikan kepada pihak ketiga atau organ pentadbiran atau kehakiman;

d) Sekiranya anda melanggar undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan China atau perjanjian perkhidmatan uniproma atau peraturan yang relevan, anda perlu memberitahu kepada pihak ketiga;

f) Dalam transaksi yang dibuat di laman web uniproma, jika ada pihak dalam transaksi tersebut telah memenuhi atau sebagian memenuhi kewajiban transaksi dan membuat permintaan untuk pengungkapan informasi, uniproma berhak memutuskan untuk memberikan pengguna maklumat yang diperlukan seperti kontak maklumat pihak lain untuk memudahkan penyelesaian transaksi atau penyelesaian pertikaian.

g) Pendedahan lain yang dianggap sesuai oleh uniproma sesuai dengan undang-undang, peraturan atau dasar laman web.